Skip to main content

TURUN MUSIIKKIJUHLA­SÄÄTIÖN STRATEGIA 2019-2029

TAUSTAA

Vuonna 1960 perustettu Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toimiva musiikkifestivaali, jonka pääfokus on klassisessa musiikissa muita musiikin ja kulttuurin lajeja unohtamatta. Kesä 2019 on festivaalin 60. järjestämiskerta. Musiikkijuhlia järjestävä Turun musiikkijuhlasäätiö on perustettu Turun kaupungin toimesta vuonna 1989.

Turku täyttää vuonna 2029 kunniakkaat 800 vuotta ja kaupunki on omassa kaupunkistrategiassaan valinnut merkkivuoden kiintopisteeksi. Tämä musiikkijuhlasäätiön strategia tähtää samaan merkittävään juhlavuoteen ja raamittaa tehtäviä toiminnallisia ja taloudellisia päätöksiä.

TOIMINNAN TARKOITUS

Turun musiikkijuhlasäätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tarjota korkeatasoisia ja monipuolisia musiikkiesityksiä sekä edistää musiikin harrastamista ja tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää vuosittain Turun musiikkijuhlat ja toimii muutoinkin tarkoitustaan edistävillä tavoilla järjestämällä konsertteja, koulutusta ja muita musiikkiin liittyviä taidetapahtumia.

TOIMINTAEDELLYTYKSET

Turun musiikkijuhlat on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja tunnettu tapahtuma. Musiikkijuhlilla on sitoutunut yleisö, joka seuraa aktiivisesti kulttuuri- ja musiikkikenttää.

Säätiön päärahoittaja ja merkittävin sidosryhmätoimija on Turun kaupunki. Kaupungin vision 2029 mukaan Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.

Turun musiikkijuhlat on myös yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta 14 merkittävimmästä suomalaisesta festivaalista, jolle ministeriö myöntää vuosittaista harkinnanvaraista avustusta. Ministeriön vuoteen 2025 voimassa olevan kulttuuripoliittisen strategian tavoitteena on kulttuurin perustan vahvuus ja elinvoimaisuus.

Kaupungin ja valtion tuen lisäksi festivaalin tulot muodostuvat lipputuloista, säätiöiden ja rahastojen avustuksista, yritysyhteistyöstä, tuotantopalveluista ja muista satunnaisista tuloista, joiden kasvattamiseksi on löydettävä uudenlaisia toimintatapoja ja kumppanuuksia.

Sekä Turun kaupungin visio ja strategiset tavoitteet, että kulttuuriministeriön strategiset tavoitteet antavat erinomaiset lähtökohdat musiikkijuhlasäätiölle. Samalla ne edellyttävät säätiön tavoitteiden asettamista kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti, sekä huolehtimaan toiminnan ja talouden perustasta.

Rahoitusta myöntävien säätiöiden ja rahastojen avustusten saaminen edellyttää korkeatasoisia ja massasta erottuvia hankkeita, jotka myös vastaavat näiden rahoittajien omiin strategisiin odotuksiin. Ne on osattava huomioida hankkeiden suunnittelussa ja hakemuksissa.

Säätiön toimitusjohtaja vastaa hallitukselle säätiön koko toiminnan suunnittelusta, tasosta ja taloudesta, sekä pidemmän aikavälin menestyksestä. Festivaalin taiteellinen johtaja tuo omat tärkeät näkemyksensä ja yhteytensä festivaalin ohjelman suunnitteluun, jotta siitä saadaan mahdollisimman mielenkiintoinen sekä yleisölle että taiteilijoille. Säätiön organisaatio on pieni, mistä johtuen kokonaisuus on hyvin paljon luotujen verkostojen ja kumppanuuksien varassa. Yksi keskeisimmistä lähellä toimivista kumppaneista on Turun filharmoninen orkesteri.
Musiikkijuhlien pääesiintyjien ja -vierailijoiden aikataulut lukitaan pääsääntöisesti 2-3 vuotta aikaisemmin mikä edellyttää, että suunnittelujänne on riittävän pitkä ja mahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti.

Koska päätöksiä kiinnityksistä on tehtävä etupainotteisesti, on tärkeää, että päärahoittajan eli kaupungin kanssa on monivuotinen sopimus ja ministeriön kanssa yhteistyö on samoin pitkäjänteistä.

VISIO

Turun musiikkijuhlasäätiön visio on, että Turun musiikkijuhlat on Suomen korkeatasoisin klassisen musiikin festivaali, jolla on oma kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu profiili, ja että musiikkijuhlat vahvistavat Turun vetovoimaa ja asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina.

ARVOT

Klassisen musiikin ja taiteen itseisarvon tunnustaminen on musiikkijuhlasäätiölle tärkeää ja toiminnan perusedellytys.
Kaikessa toiminnassaan säätiö pyrkii korkeimpaan taiteelliseen tasoon, asiakaslähtöiseen ja yleisöystävälliseen tapaan toimia säilyttäen taloudellisen tasapainon.

Säätiö nojaa toiminnassaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hyvän hallintotavan, saavutettavuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Säätiö korostaa musiikin ja kulttuurin aktiivisen harrastamisen lisäävän ihmisten hyvinvointia ja kannustaa kulttuurin harrastamiseen ja tukemiseen.

TULEVAISUUS

Kaupunkistrategian Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että Turkua vahvistetaan taidemusiikin dynaamisena keskittymänä ja taiteilijavierailijoiden esiintymispaikkana sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina musiikin alalla. Tämä on musiikkijuhlille haastava ja mielenkiintoinen mahdollisuus, johon musiikkijuhlat haluaa jatkossakin vastata.

Tavoite on, että taidemusiikin tunnetut huiput ja nousevat kyvyt, heitä edustavat agentuurit ja muut kulttuuriorganisaatiot näkevät musiikkijuhlat tulevaisuudessakin mieluisana ja luotettavana yhteistyökumppanina ja priorisoivat Turun musiikkijuhlilla esiintymistä suhteessa muihin tapahtumiin.

Tämä edellyttää, että toimitusjohtaja ja taiteellinen johtaja voivat panostaa kansainvälisten verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen. Edellä todettu ja juhlien laadukas toteuttaminen edellyttää myös että johdolla on tukenaan osaavaa ja ammattitaitoista operatiivista henkilökuntaa.

Organisaation kokoa ei kuitenkaan ole tarkoitus merkittävästi kasvattaa, vaan ennemminkin kasvattaa tarvittavia kumppanuuksia ja yhteistyötä.
Tavoitteena on, että musiikkijuhlien alueellinen yleisö kokee tulevaisuudessakin juhlat omakseen, mutta koska alueen yleisömäärä on rajallinen, tulee kasvua hakea myös Turun talousalueen ulkopuolelta. Uuden yleisön mukaan saaminen kauempaa Turusta myös vahvistaa juhlien tunnettavuutta ja profiilia entisestään. Uuden yleisön houkutteleminen taas edellyttää, että Turun musiikkijuhlilla voi kokea jotain poikkeuksellisen korkeatasoista ja sellaista mikä on ainutlaatuista Suomessa.

Säätiö tulee tulevaisuudessa hyödyntämään entistä enemmän asiakaspalautteita ja markkinatutkimuksia arvioidakseen hankkeita. Asiakkailta kerätty tieto ja yleisöpotentiaalin arvioiminen tulee entistä vahvemmin ottaa osaksi kokonaisharkintaa, kun taiteellisesti ja taloudellisesti merkittävien hankkeiden toteuttamisesta tehdään päätöksiä.

Alueen ulkopuolisten asiakkaiden, sekä yksittäisten että ryhmien, houkuttelussa korkeatasoisen taide-elämyksen rinnalle tärkeänä nousee kokonaisvaltainen asiakaskokemus. Tässäkin säätiö on hyvässä tilanteessa, koska se voi hyödyntää historiallisen Turun matkailu- ja ravintolapalveluita. Turkuun johtavien liikennepalveluiden kehittyminen hyödyttää säätiötä.

Yritysyhteistyön kehittäminen tuo näkyvyyttä ja laajentaa rahoituspohjaa, mutta se vaatii asiakastarpeet huomioivien elämysten järjestämistä hyvin kilpaillussa ympäristössä. Se vaatii vahvaa kumppanuusajattelua ja uudenlaista palvelumuotoilua. Tulevaisuudessa säätiön on mielekästä voida itse tarjota ja suunnitella kokonaispaketteja pelkän konserttielämyksen lisäksi.

Turun musiikkijuhlat on kulttuuri-Turun lippulaiva 2029.