Skip to main content

Strategi / Stiftelsen för Åbo musikfestspel 2019–2029

BAKGRUND

Åbo musikfestspel grundades 1960 och är Finlands äldsta kontinuerligt arrangerade musikfestival. Festivalens huvudfokus ligger på klassisk musik, utan att glömma bort andra musik- och kulturformer. Sommaren 2019 arrangeras festivalen för 60:e gången. Den arrangeras av Stiftelsen för Åbo musikfestspel, som grundades på initiativ av Åbo stad 1989.

År 2029 uppnår Åbo den respektabla åldern 800 år och i sin egen stadsstrategi har staden valt detta märkesår som en fast punkt. Stiftelsen för Åbo musikfestspel siktar i sin strategi på samma betydande jubileumsår och drar upp ramarna för verksamhets- och ekonomibeslut.

VERKSAMHETENS SYFTE

Enligt Stiftelsen för Åbo musikfestspels stadgar är stiftelsens syfte att erbjuda högklassiga och mångsidiga musikframträdanden samt främja musik som hobby och göra musiken mer känd. För att uppnå dessa syften arrangerar stiftelsen årligen Åbo musikfestspel och främjar dem även genom andra verksamhetsformer: genom att arrangera konserter, utbildning och andra konstevenemang med koppling till musiken.

VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Åbo musikfestspel är ett nationellt och internationellt respekterat och känt evenemang. Musikfestspelen har en engagerad publik, som aktivt följer med kultur- och musikfältet.

Åbo stad är stiftelsens huvudfinansiär och mest betydande intressegruppsaktör. Enligt stadens vision 2029 är Åbo en intressant europeisk universitets- och kulturstad som ständigt förnyar sig och där det är fint att leva och lyckas tillsammans.

Åbo musikfestspel är en av de 14 mest betydande finländska festivalerna som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet och som ministeriet årligen beviljar behovsprövat understöd. Enligt ministeriets kulturpolitiska strategi som är i kraft till 2025 är dess mål en stark och livskraftig kulturbas.

Förutom stads- och statsunderstöd består festivalens inkomster av biljettintäkter, understöd från stiftelser och fonder, företagssamarbete, produktionstjänster och övriga sporadiska inkomster. För att öka de sistnämndas andel bör man hitta nya verksamhetsformer och kompanjonskap.

Såväl Åbo stads vision och strategiska mål som kulturministeriets strategiska mål erbjuder Stiftelsen för Åbo musikfestspel ett utmärkt utgångsläge. Samtidigt förutsätter de att stiftelsens mål ställs upp på ett ambitiöst och långsiktigt sätt samt att man tar hand om verksamhetens och ekonomins grund.

För att erhålla bidrag från stiftelser och fonder som beviljar understöd förutsätts högklassiga projekt som urskiljer sig från mängden och som motsvarar finansiärernas egna strategiska förväntningar. I projektplanering och ansökningar bör man kunna ta dessa i beaktande.

Stiftelsens VD ansvarar för styrelsen gällande planeringen av stiftelsens verksamhet, dess nivå och ekonomi samt dess framgångar i ett längre perspektiv. Festivalens konstnärliga ledare tillför sin viktiga vision och sina kontakter gällande festivalens programplanering, så att innehållet blir möjligast intressant både för publiken och konstnärerna. Stiftelsens organisation är liten – helheten baserar sig alltså i hög grad på nätverk och kompanjonskap. En av dess mest centrala kumpaner är Åbo filharmoniska orkester.

Tidtabellerna för musikfestspelens huvudartister och -gäster slås fast redan 2–3 år innan, vilket förutsätter att planeringsspannet är tillräckligt långt och att olika möjligheter kartläggs aktivt.
Eftersom beslut om engagemang måste fattas långt på förhand är det viktigt att ha ett mångårigt avtal med huvudfinansiären, d.v.s. staden, och att samarbetet med ministeriet är långsiktigt.

VISION

Stiftelsen för Åbo musikfestspels vision är att Åbo musikfestspel är Finlands mest högklassiga festival för klassisk musik och har en egen internationellt och nationellt känd profil, samt att musikfestspelen förstärker Åbos dragningskraft och position som europeisk kulturstad.

VÄRDERINGAR

Klassisk musik och konst är värdfulla i sig – att erkänna detta är viktigt för Stiftelsen för Åbo musikfestspel och en grundläggande utgångspukt för verksamheten.

I all sin verksamhet strävar stiftelsen efter att nå en högre konstnärlig nivå samt att fungera på ett kundnära och publikvänligt sätt och samtidigt bevara den ekonomiska balansen.

I sin verksamhet lutar sig stiftelsen också till valda delar på Åbo stads och Undervisnings- och kulturministeriets principer om god förvaltningssed, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Stiftelsen betonar att musik och kultur som aktiv hobby ökar människans välmående och uppmuntrar till att syssla med och stöda kultur.

FRAMTID

I stadsstrategins program om välmående och aktivitet ställer man upp som mål att stärka Åbo som ett dynamiskt centrum för konstmusik, som plats för uppträdanden med konstnärsgäster och som intressant samarbetspartner inom musiken. För musikfestspelen är detta en utmanande och spännande möjlighet, som musikfestspelen vill svara på även i fortsättningen.

Målet är att konstmusikens kända toppnamn och stjärnor på kommande, agenturer som representerar dem samt andra kulturorganisationer ska se musikfestspelen som en angenäm och pålitlig samarbetspartner och prioritera uppträdanden vid Åbo musikfestspel i förhållande till andra evenemang.

Detta förutsätter att festspelens VD och konstnärliga ledare kan satsa på att skapa och upprätthålla internationella nätverk. Detta samt ett kvalitativt förverkligande av festivalen förutsätter också att ledningen har kunnig och professionell operativ personal till sitt förfogande. Tanken är ändå inte att märkbart utöka organisationens storlek utan snarare skapa behövliga kompanjonskap och samarbeten.

Syftet är att musikfestspelens regionala publik även i framtiden upplever festivalen som sin, men eftersom regionens publikmängd är begränsad bör man också söka tillväxt utanför Åbo ekonomiska region. Att få med ny publik längre bort från Åbo stärker ytterligare festivalens berömmelse och profil. Att locka ny publik förutsätter å sin sida att man vid Åbo musikfestspel kan uppleva något exceptionellt högklassigt, något som är unikt i Finland.

Stiftelsen kommer i framtiden att i högre utsträckning än tidigare utnyttja kundrespons och marknadsundersökningar för att utvärdera projekt. Information som samlats in av kunder och bedömning av publikpotential kommer i allt starkare utsträckning av vara en del av helhetstänkandet, då man fattar beslut om förverkligandet av konstnärligt och ekonomiskt betydande projekt.

För att locka kunder från andra regioner, såväl individer som grupper, är förutom högklassiga konstupplevelser en helhetsmässig kundupplevelse något väldigt viktigt. Även i detta fall befinner sig stiftelsen i en god situation, eftersom den kan utnyttja turism- och restaurangtjänsterna i det historiska Åbo. Utvecklingen av trafiknätet som leder till Åbo främjar också stiftelsen.

Utveckling av företagssamarbetet för med sig synlighet och breddar finansieringsbasen, men kräver också att man arrangerar upplevelser som tar kundernas behov i beaktande i en omgivning präglad av hård konkurrens. Detta kräver starkt kompanjonskapstänkande och nya former av servicedesign. I framtiden är det meningsfullt för stiftelsen att själv erbjuda och planera helhetspaket, förutom enbart konsertupplevelser.

Åbo musikfestspel är kultur-Åbos flaggskepp 2029.